• Финансови консултации
  • Подготовка на финансови операции
  • Консултации във връзка с проспекти на акционерни дружества
  • Консултации във връзка с придобиване на финансови инструменти
  • Проучвания свързани с ценни книжа и техните емитенти
  • Джоинт венчър
  • Бизнес планове
  • Кредитни искания